De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

Bijlage 5.04 Regels rond te laat komen, ziekmelding, verwijdering en absentie

Op tijd in de les

Leerlingen dienen 5 minuten vóór het 1e lesuur (dus om 08:55) in het schoolgebouw te zijn, zodat ze op tijd in de les zijn.

Een leerling die te laat in een les verschijnt, moet zich de volgende dag (of uiterlijk binnen vijf schooldagen) tussen 07.50 en 07.59 uur op de administratie melden. Gebeurt dit niet, dan moet de leerling twee klokuren nablijven (binnen 5 schooldagen).

Ziekte en andere geldige redenen voor absentie

Bij ziekte belt of mailt altijd een van de ouders ’s morgens vroeg vóór 09.00 uur naar school (u kunt de voicemail inspreken tussen 07.00 en 08.00 uur). Is er geen ziekmelding, dan geldt de afwezigheid als ongeoorloofd. Ook willen we graag weten waarom een leerling ziekgemeld wordt.

Op de dag van een toets moet een leerling voor 08.30 uur zijn ziekgemeld door de ouder. In een toetsweek geldt dat een leerling op elke dag dat hij/zij ziek is opnieuw moet worden ziekgemeld door zijn/haar ouders. Alleen een correcte ziekmelding geeft het recht op inhalen.

Bij terugkeer op school van afwezigheid langer dan een dag neemt de leerling een absentiebriefje mee, ondertekend door een van de ouders. Een leerling krijgt maximaal 5 schooldagen na terugkeer op school de tijd voor het inleveren van het absentiebriefje in lokaal 0.30. Na die termijn kan alleen nog een briefje worden ingeleverd in overleg met de medewerkers van 0.30.

Bij absenties die van tevoren bekend zijn (doktersbezoek, orthodontist) levert de leerling vóór de afwezigheid een absentiebriefje in. In principe mogen dergelijke absenties niet tijdens toetsen plaatsvinden.

Verwijdering uit de les

Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich altijd in lokaal 0.30. Aan het eind van de les dient een gesprek plaats te vinden met de docent. Voor elk verwijderd lesuur blijft de leerling op de dag zelf twee klokuren na. Als een leerling tot en met het 5e uur les heeft, dan verschuift dit naar de eerstvolgende dag waarop het wel kan. Dit is altijd in overleg met de medewerkers van 0.30.

Ongeoorloofd verzuim

In principe blijven leerlingen voor elk gespijbeld lesuur twee klokuren na. Bij ongeoorloofd verzuim op drie achtereenvolgende schooldagen gaat in principe een melding naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerling kan een oproep krijgen voor een gesprek.

Deel dit bericht