Missie

Het Hermann Wesselink College heeft niet voor niets tot slagzin gekozen:
'Een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde.' Hiermee duiden wij aan dat wij oog willen hebben voor de gelijkwaardigheid van alle leerlingen. Maar ook dat we erkennen dat er verschillen bestaan in belangstelling en aanleg. Onze missie luidt:

Het HWC wil een school zijn:

waar leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht verwerven, waar zij met hun eigen mogelijkheden leren omgaan en zij zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal leren gedragen; waar ieder, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, in een veilige omgeving tot zijn recht kan komen en anderen tot hun recht wil laten komen en waar het onderwijs, de begeleiding en overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers; die zijn inspiratie, waarden en normen in de eerste plaats ontleent aan de christelijke traditie.

Teams en vernieuwing

De school is opgedeeld in teams: een team bestaat uit een aantal klassen plus een teamleider en een aantal vaste docenten, die zoveel mogelijk lesgeven aan de klassen in hun team. Binnen de teams wordt gewerkt aan de vernieuwing van het onderwijs en wordt ook aan de begeleiding vorm en inhoud gegeven. Het gezamenlijke doel voor alle teams is het leren van de leerling centraal te stellen in een krachtige leeromgeving. Onlangs zijn de 8 bestaande teams omgevormd tot 5 nieuwe teams.

Profilering van het HWC, gebaseerd op de missie

Ondanks alle ingrijpende veranderingen streven wij ernaar steeds onszelf te blijven. Aan de ene kant staan wij open voor vernieuwingen en voeren die met volle overtuiging uit. Aan de andere kant willen we ook vasthouden aan een aantal uitgangspunten die wij als waardevol beschouwen. Wij bieden alle leerlingen een gedegen en brede opleiding binnen een heldere structuur en een duidelijke organisatie. Wij streven naar onderwijs dat de leerlingen niet alleen gedegen kennis bijbrengt. Wij willen hen ook begeleiden in hun vorming tot kritische, zelfstandige en sociale mensen. Een gedegen en brede opleiding op het HWC betekent nogal wat. Zo bieden wij veel (examen)vakken aan. Het betekent ook dat wij ruime aandacht schenken aan levensbeschouwelijke en kunstzinnige vorming. We hebben een bloeiende gymnasiale afdeling en we koesteren uitwisselingsprogramma's met diverse buitenlandse scholen. Ook het tweetalig vwo past bij deze uitgangspunten. We zijn trots op het TTO-certificaat, dat we in 2009 ontvingen (een soort keurmerk van het Europees Platform). Ook zijn we erkend als Universumschool: een school met extra aandacht voor de ß-vakken.
Het profiel van het HWC in het kort:

  • onderwijs centraal
  • buitenschoolse activiteiten (levensbeschouwelijk, cultureel)
  • groot vakkenaanbod
  • TTO-seniorschool en internationalisering
  • gymnasium
  • Universumschool = versterkt bèta-onderwijs

Identiteit

We ontlenen, zoals de missie aangeeft, onze inspiratie, waarden en normen in de eerste plaats aan de christelijke traditie. We realiseren ons dat de christelijke traditie voor ons belangrijk is, maar dat we tegelijkertijd een christelijke school zijn in een sterk geseculariseerde tijd en in een samenleving waarin verschillende culturen en overtuigingen naast elkaar bestaan. Onze school wil daarom in de eerste plaats aandacht vragen voor de dialoog. Deze kenmerkt zich door een luisterende houding en een respectvol omgaan met verschillen in cultuur en levensovertuiging. Deze dialoog moet zichtbaar zijn in onze omgang met elkaar, in onze lessen, onze buitenlesactiviteiten en vieringen. Ook willen we aandacht vragen voor de geestelijke waarden van het leven. Niet alleen de materiële zaken doen ertoe, maar juist ook die thema's die niet zo direct tastbaar zijn, zoals vergeving (fouten maken mag), goed samenleven, vertrouwen hebben, je kunnen verwonderen of aandacht geven. Ze zijn onontbeerlijk voor de volwassenwording van onze leerlingen en voor een hechte schoolgemeenschap. Dit betekent dat we op uiteenlopende manieren deze geestelijke thema's aan de orde willen stellen. In dagopeningen, vieringen, maatschappijgerichte activiteiten of het kiezen van een jaarthema.

Het is ons uitdrukkelijk streven dat deze twee bewegingen, het zoeken van de dialoog en het aandacht vragen voor geestelijke waarden, onze school een identiteit geeft, die voor onze medewerkers, leerlingen en ouders en onze omgeving herkenbaar is.