Begeleiding

HWC Begeleidingscirkel

In deze cirkel staat de leerling centraal. Verder is te zien in welke volgorde de verschillende vormen van begeleiding aan de orde komen.

Via de mentor en de teamleider naar de verschillende vormen van begeleiding binnen school tot buitenschoolse begeleiding. 

Klik op een tekst in de cirkel om meer informatie over dit onderwerp te lezen

jeugdriaggJBRAleerplichtveiligthuisveiligthuissociaalloketopvoedennlZATaltraexternevertrouwenspersoonregioloketGGDJeugdartsmentoraatinternevertrouwenspersonenschoolmaatschappelijkwerkstudiebegeleidingondersteuningrekenentrajectvoorzieninghuiswerkklasfaalangstreductietrainingdecanaatsociaalemotionelebegeleidingpedagogischconciergeinternzorgteamondersteuningdyslexiesocialevaardighedentraining

 

Downloads en links
  1. Ondersteuningsprofiel (PDF)
  2. Begeleidingsboekje (PDF)
  3. Informatie over de NIO-test
  4. Aanmelding huiswerkklas
  5. Pestprotocol (PDF)

In het Schoolzorgplan hebben we een beschrijving gegeven van het doel en de invulling van onze leerlingbegeleiding. De kern daarvan:

  • Onze begeleiding is in de 1e plaats gericht op de ondersteuning van het onderwijs.
  • Onze begeleiding is erop gericht leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen.
  • Onze begeleiding is erop gericht alert te zijn als leerlingen niet goed (meer) functioneren en in overleg met de ouders te treden. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders én school om in dat geval een passend begeleidingstraject te starten.
  • Onze extra begeleiding is kortdurend. Blijkt die geboden zorg niet toereikend, dan kan school ouders adviseren professionele begeleiding buiten school te zoeken.
  • Onze begeleiding kan alleen effectief zijn als ouders betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind en goed met school communiceren.

In het kader van de Wet op passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat hij een ondersteuningsprofiel opstelt. Dit document geeft weer welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. De koers die het HWC rond Passend Onderwijs gaat varen, staat beschreven in het Schoolplan 2015-2019. De uitwerking daarvan is te vinden in dit ondersteuningsprofiel, dat opgesteld is voor 1 á 2 schooljaren.

Elk jaar verschijnt een begeleidingsboekje waarin alle vormen van begeleiding plus de namen van de leerlingbegeleiders vermeld staan. Ook krijgen alle leerlingen in de brugklas een folder mee, getiteld: "Iedereen wil graag een leuke schooltijd".

Het HWC heeft een gevarieerde en gestructureerde leerlingbegeleiding. Naast het mentoraat kent de school een zgn. zorgteam, waar alle leerlingbegeleiders in school deel van uitmaken. De spil van dit zorgteam is de zorgcoördinator, Jolanda van Veen.

Alle zorgaanvragen lopen via haar. Een keer per week bespreken de interne leerlingbegeleiders de leerlingen die aangemeld zijn bij het zorgteam. Een keer per 6 weken vindt overleg in het zgn. zorgadviesteam (ZAT) plaats. Tot dat ZAT behoren niet alleen de schoolleiding en interne begeleiders, maar ook de jeugdarts, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werkster en iemand van Bureau Jeugdzorg.

Bij alle begeleidingstrajecten voor leerlingen proberen we zoveel mogelijk de ouders te betrekken.

(rechts: mw. J.L. van Veen-Filius, zorgcoördinator. vee@hermannwesselinkcollege.nl)