De Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapraad (MR) is de voornaamste vertegenwoordiging van leerlingen, docenten en ouders op het HWC. Zes keer per jaar vergadert de MR, samen met de schoolleiding, over het beleid en de gang van zaken op onze school. Een belangrijke taak, waarbij leerlingen, docenten en ouders vanuit hun dagelijkse ervaringen invloed uitoefenen op de toekomst van het HWC. En gelukkig is deze taak in handen van een aantal gemotiveerde leerlingen, ouders en personeelsleden.
 
Inspraakorgaan
De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan. Veel beslissingen die op school genomen worden, behoeven de instemming of het advies van de gehele raad of van één geleding. De raad beoordeelt voorstellen van de schoolleiding, maar kan daarnaast ook zelf initiatieven nemen. Zo bespreekt de MR jaarlijks o.a. de begroting en jaarrekening,  het aannamebeleid, de lessentabel, de besteding van subsidies en de borging van de onderwijskwaliteit. Daarnaast is de MR van het HWC is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de CEDER-groep.

Verantwoording
Op deze website vindt u het MR-reglement en de verkorte notulen van elke MR-vergadering; de volledige vergadernotulen kunnen op verzoek worden toegestuurd.  Belangrijk om te volgen, omdat medezeggenschap een zaak is waarbij ieders ervaringen van belang kunnen zijn.  Vragen en opmerkingen vanuit de school zijn dan altijd ook van harte welkom.   

Leden
Leerlingen: Tom Botter jr., Timothy Doekhie en Anja Duric   
Ouders: Tom Botter, Rachida el Bouchtaoui en Mark Springer  
Personeel: Homme Blom (voorzitter), Maaike Bot (voorzitter), Peter Knop, Mark van Rooy, Ingrid Waterman-van Beilen en Heleen van der Werf