De Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapraad (MR) is de voornaamste vertegenwoordiging van leerlingen, docenten en ouders op het HWC. Zes keer per jaar vergadert de MR, samen met de schoolleiding, over het beleid en de gang van zaken op onze school. Een belangrijke taak, waarbij leerlingen, docenten en ouders vanuit hun dagelijkse ervaringen invloed uitoefenen op de toekomst van het HWC. En gelukkig is deze taak in handen van een aantal gemotiveerde leerlingen, ouders en personeelsleden.
 
Inspraakorgaan
De MR is een belangrijk orgaan. Veel beslissingen die op school genomen worden, behoeven de instemming of het advies van de gehele raad of van één geleding. De raad beoordeelt voorstellen van de schoolleiding, maar kan daarnaast ook zelf initiatieven nemen. Zo bespreekt de MR jaarlijks o.a. de begroting en jaarrekening, het aannamebeleid, de lessentabel, de besteding van subsidies en de borging van de onderwijskwaliteit. Daarnaast is de MR van het HWC ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Cedergroep.

Verantwoording
Op deze pagina vindt u het MR-reglement en de verkorte notulen van elke MR-vergadering; de volledige vergadernotulen kunnen op verzoek worden toegestuurd.  Belangrijk om te volgen, omdat medezeggenschap een zaak is waarbij ieders ervaringen van belang kunnen zijn.  Vragen en opmerkingen vanuit de school zijn dan altijd ook van harte welkom.   

Leden
Leerlingen: Tom Botter jr., Lendel Vos en Maarten Hulleman  
Ouders: Tom Botter, Rachida el Bouchtaoui en Mark Springer  
Personeel: Homme Blom (voorzitter), Esther Hoekstra, Peter Knop, Mark van Rooy, Ingrid Waterman-van Beilen en Heleen van der Werf

Op de foto v.l.n.r.: Ingrid Waterman, Mark Springer, Maarten Hulleman, Esther Hoekstra, Lendel Vos, Heleen van der Werf, Mark van Rooy, Rachida el Bouchtaoui, Homme Blom, Peter Knop, Tom Botter, Tom Botter jr.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024
20 september 2023
29 november 2023
24 januari 2024
20 maart 2024
22 mei 2024
3 juli 2024