De oudercommissie

De oudercommissie is een groep betrokken ouders die zo'n vijf keer per jaar met de schoolleiding de gang van zaken op school bespreekt. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de commissie, van ouders met een of meer kinderen in onder- en bovenbouw, in tweetalige en Nederlandstalige afdelingen en in vmbo-t, havo en vwo.

Wat bespreken wij?

Alles wat vanuit het ouderperspectief van belang is, kan worden geagendeerd mits het de gehele school aangaat (niet specifiek een bepaalde afdeling, daarvoor zijn de oudercontactgroepen). We bespreken bijvoorbeeld het online geven van onderwijs, de communicatie vanuit de schoolleiding naar de ouders, de nieuwbouw, het (brede) gebruik van laptops, de kosten voor schoolmaterialen en schoolreizen, de uitslagen van de (leerling- en ouder)tevredenheid enquêtes, de kwaliteit van het mentoraat, etc. Ook denken we mee over de besteding van de ouderbijdrage.  

Wat doen wij?

Tijdens de Open Huizen (voorlichting voor nieuwe leerlingen en hun ouders) zijn we aanwezig om vanuit ouderperspectief informatie te geven over het reilen en zeilen van het HWC. Ook bieden we de leerlingen bij de diploma-uitreikingen een cadeautje aan en zijn we op school aanwezig op andere belangrijke momenten in het jaar. Elk jaar organiseren we een ouderavond over een thema dat veel ouders van pubers aanspreekt.

Meedenken?

Mocht u een vraag of suggestie hebben voor de oudercommissie, dan bent u van harte uitgenodigd een mailtje te sturen aan een van de leden van de commissie. Deze wordt dan besproken op de eerstvolgende vergadering.

Contact

Mocht u iets te melden hebben aan de oudercommissie, dan treft u hieronder een overzicht aan van de namen en mailadressen. Uiteraard zijn de mentor en eventueel teamleider (of schoolleiding) het eerste aanspreekpunt bij problemen, maar wellicht hebt u een idee voor een ouderavond, of een suggestie die interessant is voor ouders. De oudercommissie doet er graag haar voordeel mee. Als u meer wilt weten over de oudercommissie dan kunt u de voorzitter mailen.

OC–leden HWC schooljaar 2023-2024

Voorzitter - Fetsje Bijma (kind in 2a en v4e) | fetsjebijma@gmail.com
Vice-voorzitter - Dorien Klaver (kind in 2p)
Secretaris - Jacobine van den Hoek (kind in t4b)

Penningmeester - Aldo Lodder (kind in 2d)
Lid - Yvette de Mes (kind in v4f)
Lid - Stephanie Furum (kind in h3d)
Lid - Tim Schenk (kind in v3c)
Lid - Marnix Griffioen (kind in 2k en v3f)
Lid - Abdelhakim El Yazidi (kind in 2g)
Lid - Thijs van Wetten (kind in v3b en v4f)
Lid - Fadol Elbkkari (kind in 1p en v4d)
Lid - Annemiek Theunissen (kind in 1c)
Lid - Melissa Jozic (kind in 1g)
Lid - Rebecca de Palm (kind in 1m)

Namens de schoolleiding is Bert Kozijn contactpersoon voor de OC (koz@hethwc.nl).