Extra ondersteuning en passend onderwijs

Blijkt de geboden zorg in de school niet toereikend, dan kunnen we adviseren om professionele begeleiding buiten school te zoeken. Dit is maatwerk: we kijken zoveel mogelijk naar de specifieke vraag van een leerling en bepalen dan of we de gevraagde ondersteuning kunnen bieden. Daarbij is een uitgangspunt dat extra ondersteuning in principe kortdurend van aard is.

Passend onderwijs

De visie van het Hermann Wesselink College is leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte regulier mee te laten doen in de les. Onze ondersteuning is in de eerste plaats gericht op het primaire proces in de klas. Het kan nodig zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft door een begeleider passend onderwijs. We bepalen dan met elkaar wat de specifieke ondersteuningsbehoefte van een leerling is en wat de leerdoelen zijn. Als de leerdoelen behaald zijn, dan sluiten we het traject van ondersteuning - in overleg met ouders en leerling - af. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders én school om een passend begeleidingstraject in te zetten. link naar schoolondersteuningsprofiel

Taal

Volgens het protocol dyslexie wordt bij alle brugklasleerlingen voor de herfstvakantie een dictee en een leestoets afgenomen. Het voordeel hiervan is dat eventuele problemen vroeg worden opgemerkt en dat snel hulp kan worden geboden. Vervolgens kan op basis van de uitslag van de toetsen een periode van steunles en/of remedial teaching ingezet worden. Natuurlijk worden mentor en ouders dan op de hoogte gebracht. Leerlingen die onvoldoende scoren op één van de onderdelen volgen een periode een remediërende, zelfsturende cursus spelling of begrijpend lezen op de computer. Daarna volgt (indien nodig) nog een periode remedial teaching, waarbij onder begeleiding van een remedial teacher aandacht besteed wordt aan spelling (spellinggroepen) en/of begrijpend lezen. Als wordt vastgesteld dat na de begeleiding weinig tot geen vooruitgang meetbaar is, dan kan een leerling worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek. Het dyslexieonderzoek wordt op school afgenomen door een extern bureau. Er zijn kosten verbonden aan het dyslexieonderzoek. Klik hier voor het dyslexieprotocol.


Rekenondersteuning en dyscalculie

Het HWC wil leerlingen met een mogelijke rekenachterstand al vroegtijdig in beeld krijgen. Bij alle brugklasleerlingen wordt voor de herfstvakantie een screening gedaan. Uit de resultaten wordt opgemaakt of de leerling voor hulp in aanmerking komt. Dit kan plaats vinden in groepsverband of individueel. Er kan dan een periode volgen van remediëring rekenen onder leiding van een rekencoach.
Indien individuele begeleiding gewenst is, verwijzen we naar instanties buiten school. Ook voor behandeling van dyscalculie verwijzen we naar instanties buiten school.
Leerlingen met een (door een deskundige opgestelde) dyscalculieverklaring krijgen op school een faciliteitenkaart waarmee ze in de lessen of tijdens toetsen aanspraak kunnen maken op de volgende maatregelen:

Onderbouw en bovenbouw:

  • Tijdverlenging bij toetsen met enig rekenwerk zoals wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, economie, bedrijfseconomie en aardrijkskunde.
  • Gebruik van standaard rekenkaart in overleg met docent.
  • Gebruik van rekenmachine in overleg met docent.

Bovenbouw: school en (centraal) examen:

  • Tijdverlenging conform examenreglement bij wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, economie en aardrijkskunde.
  • Gebruik van rekenmachine volgens het examenreglement.

Nederlands als tweede taal 

Voor leerlingen die nog maar korte tijd in Nederland zijn en het Nederlands nog onvoldoende beheersen of voor leerlingen die overstappen van de ISK (internationale schakelklas), is er de mogelijkheid om een aantal lessen NT2 (Nederlands als Tweede Taal) te volgen.
Leerlingen die minder dan 6 jaar in Nederland zijn hebben recht op tijdverlenging bij toetsen. Ook mogen zij bij toetsen een woordenboek van hun moedertaal gebruiken. Dit geldt bij Nederlands en alle vakken waar taal een overwegende betekenis heeft.

Hoogbegaafdheid

Op school hebben we verschillende studiecoaches, die specifiek zijn opgeleid om hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen. Enerzijds gaat de ondersteuning over de didactische aanpak in de klas, anderzijds kan de coach een hoogbegaafde leerling individueel ondersteunen door inzicht te geven in het eigen leerproces en de ontwikkeling daarvan.

“Gaaf voor de Start” voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 8
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor hoogbegaafde leerlingen vaak groot en sluit niet altijd aan op de ontwikkeling en behoeften van de hoogbegaafde leerling. Daarom is er 'Gaaf voor de Start'. Dit is een project voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 8, als een wenperiode tussen de basisschool en de middelbare school.

De leerkracht of intern begeleider van de basisschool kan de leerling, na overleg met ouders, bij de deelnemende school opgeven. Na de definitieve plaatsing op de betreffende school wordt de selectie door de VO-school gedaan, rekening houdend met de maximale groepsgrootte. Een aanmelding is dus geen garantie op deelname.

Misschien ben je enthousiast over 'Gaaf voor de Start' en wil je meer weten. Je kunt alle informatie lezen in de informatiebrief of op www.gaafvoordestart.nl.

Trajectvoorziening

In school is een speciale ruimte ingericht - het Pluslokaal - waar leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (zoals bijvoorbeeld problemen met de aandachtsregulatie of een stoornis in het autistisch spectrum), ondersteuning kunnen krijgen van een begeleider passend onderwijs. De school heeft twee begeleiders passend onderwijs. Een leerling die voor begeleiding in de trajectvoorziening in aanmerking komt, kan via de mentor of teamleider worden aangemeld via een vaste procedure bij het zorgteam. Samen met ouders en leerling zal een OPP, een Ontwikkelingsperspectiefplan, opgesteld worden. De begeleider passend onderwijs onderhoudt contact met de mentor, doet lesobservaties en geeft vakdocenten handelingsadviezen.