Extra ondersteuning

Trajectvoorziening

In school is een speciale ruimte ingericht - het Pluslokaal - waar leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (zoals bijvoorbeeld problemen met aandacht en concentratie of een stoornis in het autistisch spectrum), ondersteuning kunnen krijgen van een begeleider passend onderwijs. De school heeft twee begeleiders passend onderwijs. Een leerling die voor begeleiding in de trajectvoorziening in aanmerking komt, kan via de mentor of teamleider worden aangemeld via een vaste procedure bij het zorgteam. Samen met ouders en leerling zal een OPP, een ontwikkelingsperspectief plan, opgesteld worden. De begeleider passend onderwijs onderhoudt contact met de mentor, kan lesobservaties doen en geeft vakdocenten handelingsadviezen.

Dyslexie

Leerlingen met een (door een deskundige opgestelde) dyslexieverklaring krijgen op school een dyslexiekaart waarmee ze in de lessen of tijdens toetsen aanspraak kunnen maken op bepaalde faciliteiten. Zie ons dyslexieprotocol.
Brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring kunnen deelnemen aan een dyslexiegroep onder leiding van een remedial teacher. Leerlingen leren in een serie van vijf lessen omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs met aandacht voor lees- en spellingstrategieën en studievaardigheden. De remedial teacher stimuleert en adviseert ook bij het inzetten van hulpmiddelen, zoals overhoorprogramma’s, tekst-naar-spraakprogramma’s, etc.
Voor individuele ondersteuning bij dyslexie verwijzen we naar instanties buiten school. Ook voor onderzoek naar dyslexie verwijzen we naar instanties buiten school.

Dyscalculie

Leerlingen met een (door een deskundige opgestelde) dyscalculieverklaring krijgen op school een faciliteitenkaart waarmee ze in de lessen of tijdens toetsen aanspraak kunnen maken op bepaalde faciliteiten. Zie het begeleidingsboekje.
Indien individuele begeleiding gewenst is, verwijzen we naar instanties buiten school. Ook voor onderzoek naar dyscalculie verwijzen we naar instanties buiten school.

Nederlands als Tweede taal (NT2)

Voor leerlingen die nog maar korte tijd in Nederland zijn en het Nederlands nog onvoldoende beheersen of voor leerlingen die overstappen van de ISK (internationale schakelklas), is er de mogelijkheid om lessenserie NT2 (Nederlands als Tweede Taal) te volgen. Het doel van de NT2-lessen is om leerlingen met een anderstalige achtergrond voldoende toe te rusten bij het eigen maken van de Nederlandse taal.
Leerlingen die minder dan 6 jaar in Nederland zijn hebben recht op tijdverlenging bij toetsen. Ook mogen zij bij toetsen een woordenboek van hun moedertaal gebruiken. Dit geldt bij Nederlands en alle vakken waar taal een overwegende betekenis heeft.

Taal- en rekenondersteuning

We besteden als school aandacht aan het bevorderen van de taal- en rekenvaardigheden. Aan de hand van signaleringstoetsen taal (Nederlands en Engels) en rekenen/wiskunde hebben we een goed beeld van het niveau van alle onderbouwleerlingen als het gaat om taal en rekenen. Leerlingen die op een of meerdere onderdelen een achterstand vertonen, krijgen remediëringslessen met het doel het gewenste niveau te behalen. Dit vindt plaats in groepsverband onder leiding van een vakdocent.

Hoogbegaafde leerlingen en project Gaaf voor de Start

Op school hebben we verschillende HB-coaches, die specifiek zijn opgeleid om hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen. Enerzijds gaat de ondersteuning over de didactische aanpak in de klas, anderzijds kan de coach een hoogbegaafde leerling individueel ondersteunen door inzicht te geven in het eigen leerproces en de ontwikkeling daarvan.
Hoogbegaafde leerlingen kunnen meedoen met het project Gaaf voor de Start. De basisschool kan een leerling opgeven voor dit project. Het project gaat van start na de meivakantie als duidelijk is of een leerling definitief geplaatst is op school. Het doel van Gaaf voor de Start is om te zorgen voor een goede aansluiting van hoogbegaafde leerlingen bij de overgang naar het VO. Door dit project kunnen HB-leerlingen al voor de zomervakantie kennismaken met de nieuwe school en in contact komen met een peer-groep. Aan het begin van de brugklas vindt het vervolg van de Gaaf voor de Start-lessen plaats onder leiding van twee HB-coaches. De bedoeling van deze lessen is om de leerlingen te ondersteunen bij hun leervragen en het peer-contact te bevorderen.