De opleidingen

Op het HWC hebben wij opleidingen voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. De school biedt deze opleidingen zowel Nederlandstalig als tweetalig aan. Hieronder vindt u meer informatie over de Nederlandstalige opleidingen.

Gymnasium

Gymnasium in de onderbouw

Als je kiest voor gymnasium, kies je voor extra uitdaging! Op het gymnasium krijg je naast de standaardvakken op het vwo nog twee extra vakken: Griekse en Latijnse taal en cultuur. Hiermee start je in de eerste klas. Je komt meer te weten over mooie en spannende verhalen uit de klassieke mythologie en je leert de klassieke talen ook zelf lezen. Daarbij ga je zelfs andere letters leren: het Griekse alfabet! We leren je grip te krijgen op deze oude talen door met kleuren verschillende delen van de zin in kaart te brengen. Dat is soms best een puzzel, maar het traint je om heel precies te kijken en logisch na te denken. Daar heb je bij andere vakken ook veel aan! Bovendien zul je merken dat veel andere talen (ook het Nederlands) zijn beïnvloed door het Latijn en Grieks. Daardoor begrijp je de betekenis van allerlei woorden in andere talen ook makkelijker.

Het gymnasium is een zelfstandige opleiding met een eigen lesrooster. Om in je rooster ruimte te maken voor Latijn en Grieks, krijg je in de onderbouw (klas 1 t/m 3) in sommige vakken iets minder les dan op het atheneum. Hierdoor houden gymnasiasten en hun docenten flink de pas erin en krijg je dus genoeg uitdaging, ook bij andere vakken. In principe kies je gymnasium voor de hele onderbouw. Als het op het gymnasium toch moeilijker is dan je had gedacht, gaan we samen kijken hoe dat komt. We proberen je dan te helpen om te zorgen dat het je wel lukt.

Op het gymnasium ga je mee op speciale excursies die in het teken staan van de Klassieken in de moderne tijd. Ook zijn er jaarlijks activiteiten waaraan àlle gymnasiasten van de school meedoen, om zo het gymnasiumgevoel binnen een grote scholengemeenschap te versterken. Zo is er de gymnasium-jaaropening, de gymnasiumdag en gaan alle gymnasiasten naar de toneelvoorstelling van de zesde klas! 

Gymnasium in de bovenbouw

Aan het eind van de derde klas kies je een ‘profiel’, dat bestaat uit verschillende vakken. Gymnasiasten kunnen vanaf klas 4 een van beide klassieke talen kiezen, maar je kunt ook doorgaan met allebei! Als gymnasiast ben je niet verplicht om dan nog een tweede moderne vreemde taal te kiezen (Frans of Duits). Atheneumleerlingen moeten dat wel. In de bovenbouw ronden we bij Klassieke Talen de lessen grammatica en woordkennis af. We starten dan met het lezen van echte schrijvers uit de oudheid. Door je in deze eeuwenoude teksten te verdiepen leer je ook kritisch te kijken naar onze eigen gewoontes en gebruiken. Als kers op de taart maak je in gymnasium 5 met elkaar een reis door Griekenland. Zo ontwikkel je je als persoon en word je een echte wereldburger van nu! Als afsluiting van het culturele gedeelte van de opleiding werken de gymnasiasten in klas 6 toe naar de uitvoering van een modern toneelstuk gebaseerd op de Klassieken.

Gymnasium speciaal

Wat is er bijzonder aan het gymnasium op het HWC? Het HWC is de enige school in Amstelveen waar je gymnasium kunt combineren met TTO. Hiermee word je opgeleid tot echte wereldburger! Er is veel aandacht voor het gymnasium binnen de school. Zo hebben wij een gymnasiumcoördinator en een fijne eigen plek in de school. Op het HWC hebben we voor het gymnasium een leerlingenraad (de zogenaamde Comitia), waarin leerlingen worden uitgenodigd mee te denken over onze afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd. 
Tot slot vinden wij de begeleiding van onze leerlingen in hun leerproces op het HWC erg belangrijk. In de gymnasiummentorgroepen wordt daarom veel aandacht besteed aan het ‘leren leren’. Dat kan na de basisschool voor sommige leerlingen namelijk best even wennen zijn. Ook zijn er coaches die leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel kunnen helpen met de overgang naar het voortgezet onderwijs en het aanleren van studievaardigheden. 

 

Atheneum

Waarom atheneum?

Als je kiest voor het atheneum, kies je voor verbreding en verdieping   Je verdiept je graag in onderwerpen: de moderne wereld heeft evenzeer je belangstelling als het verleden, wie nieuwsgierig is naar de wereld dichtbij en ver weg en zich graag breed ontwikkelt, vindt in het atheneum een passende opleiding. Je komt er met nieuwe dingen in aanraking. Het atheneum verdiept je inzicht, verbreedt je kennis en belangstelling en leert je een wetenschappelijke houding.
Door de afwisselende werkvormen, het leren zelf onderzoek doen en het samenwerken ontwikkel je wetenschappelijke vaardigheden, die je bij je vervolgstudie goed van pas komen    

Atheneum in de brugperiode

In de brugperiode leg je de basis voor je keuzes in de bovenbouw. Geleidelijk aan groei je in zelfstandigheid en inzicht in je eigen mogelijkheden en belangstelling. In de tweede klas valt er al wat te kiezen, binnen een verder vaststaand vakkenpakket. Wij hebben er als school voor gekozen om in de havo/vwo-klassen het onderwijs op vwo-niveau aan te bieden en de leerlingen vervolgens cijfers op twee niveaus te geven. Vwo-cijfers, zodat je goed kunt zien of je dit niveau daadwerkelijk aankunt. Havo-cijfers voor als je het vwo-niveau toch wel wat hoog vindt. De bedoeling is dat je hierdoor in twee jaar tijd een goed beeld krijgt van wat er op het vwo precies van je wordt verwacht, waardoor aan het eind van de tweede klas een goede beslissing kan worden genomen over je vervolgopleiding in klas 3: havo of vwo.

Atheneum na de brugperiode

In klas 3 wordt het programma van de brugperiode voortgezet: ook daar krijg je een breed basisprogramma aangeboden, met daarin de mogelijkheid om keuzes te maken voor verdieping van bepaalde thema’s en vakken. Zo kunnen leerlingen kiezen voor het behalen van extra taalcertificaten. In de bovenbouw valt er nog veel meer te kiezen: je stelt dan een persoonlijk profiel samen, dat past bij jou: je kunt kiezen voor een kunstvak in je profiel, maar ook voor filosofie en/of wiskunde-D. Ook doen veel leerlingen examen in een extra vak.  

Atheneum speciaal

Net als op het gymnasium kun je atheneum ook tweetalig doen. Je kiest dan voor een brugklas tweetalig atheneum en krijgt een groot deel van je vakken in het Engels. Het is niet mogelijk later in het tweetalig onderwijs in te stromen.    
In de onderbouw krijg je een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. In klas 2 en 3 kun je ervoor kiezen je nog verder te verdiepen in een van de kunstvakken. Daarnaast kunnen leerlingen, net als op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten. Je kunt tekenen en muziek zelfs kiezen als eindexamenvak. Bij het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige Vorming werk je aan een echte voorstelling in het theater van de school. In de onderbouw heeft het HWC het vak Technologie en Informatica op het rooster staan: hier leer je omgaan met een 3D-printer, maar ook robotica, allerlei technische vaardigheden. Ook op het atheneum kun je, net als op het gymnasium, kiezen voor filosofie als examenvak, of wiskunde-D als je belangstelling hebt voor de exacte vakken. Het HWC staat erom bekend ook ongebruikelijke combinaties van vakken mogelijk te maken: een combinatie van exacte vakken en kunstvakken bv. En heel wat leerlingen slagen met een extra vak.

Havo

Waarom havo?   

De havo is een theoretische opleiding met praktische inslag: je leert op veel verschillende manieren: uit boeken, via digitale leermiddelen, via samenwerking, proeven en excursies. Daardoor ontdek je waar jouw talenten liggen en hoe jij het beste leert. De havo bereidt je goed voor op een vervolgopleiding in het HBO. En veel studenten stappen alsnog over naar de universiteit. Ook kun je na je havo het vwo gaan doen. Mogelijkheden te over dus voor een gemotiveerde havist.  

Havo in de brugperiode

De leerlingen van havo 1 en 2 horen bij het havo/vwo-onderbouwteam. Je krijgt les op havo-niveau, maar er wordt ook gekeken, of je misschien zou kunnen overstappen naar atheneum 3. In klas 2 valt er, naast het vaste vakkenpakket, ook nog wat te kiezen: je verdiept je dan in thema’s die je interesse hebben, zoals kunst of drama of een internationaal vak.

Havo na de brugperiode

Vanaf klas 3 hoor je bij het havo-team. In klas 3 kun je, naast de gewone vakken, verder kiezen voor een specialisatie Artlab, Technologie en Informatica of Sport +. Sport krijgt dus extra aandacht op de havo. In klas 3 bereid je je ook voor op je profielkeuze voor de 4e klas. Die moet natuurlijk passen bij je belangstelling en talenten. Je mentor en de decaan kunnen je daarbij helpen. Veel leerlingen kiezen een extra vak, bijvoorbeeld omdat ze dan na de havo kunnen doorstromen naar vwo 5.

Havo speciaal

Net als in de andere opleidingen kun je ook bij de havo kiezen voor een tweetalige opleiding. Je begint daar gelijk in de eerste klas mee. Je krijgt dan veel lessen in het Engels. Daarnaast is er een uitgebreid internationaal programma.
In de onderbouw van de havo krijg je een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. In klas 2 en 3 kun je ervoor kiezen je nog verder te verdiepen in een van de kunstvakken. Daarnaast kunnen leerlingen, net als op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten, bv. koor, theater of orkest op vrijdagmiddag. Ook ga je geregeld de school uit voor een bezoek aan een museum of voorstelling. Je kunt tekenen en muziek zelfs kiezen als eindexamenvak. Bij het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige vorming werk je aan een echte voorstelling in het theater van de school.  In de onderbouw heeft het HWC het vak Technologie en Informatica op het rooster staan: hier leer je omgaan met een 3D-printer, maar ook robotica, allerlei technische vaardigheden. In klas 2 en 3 staat een keuze-uur op het rooster (met de keuze uit drama, artlab (extra kunst) of een speciaal HWC-vak: Mens, Maatschappij en Internationalisering). Ook bijzonder is het Sport+-keuzeprogramma in klas 3, waarbij je kennismaakt met sporten die je misschien nog niet kent. En in de bovenbouw kun je kiezen voor filosofie, informatica of wiskunde-D, een speciaal extra wiskundeprogramma. Er zijn veel combinaties mogelijk op het HWC.

vmbo-t

Waarom vmbo-t?

Als je nog niet precies weet wat je na de middelbare school wilt gaan doen, is het vmbo-t een heel geschikte opleiding: je maakt kennis met veel vakken, je ontdekt je eigen sterke punten en het vmbo-t is een goede basis om vandaaruit verder te leren, op de havo of in het mbo. Het klinkt misschien een beetje gek, maar op het vmbo-t leer je om te leren. Je krijgt begeleiding op de onderdelen die nog niet vanzelf gaan en je leert vaardigheden waar je je hele verdere leven wat aan hebt.  

Vmbo-t in de brugperiode

In de brugperiode hebben we geen aparte vmbo-t-stroom. Leerlingen met een vmbo-t-advies en met een vmbo-t/havo-advies zitten bij elkaar in de klas. We doen dat omdat we ook de leerlingen met een vmbo-t-advies de kans willen geven door te groeien naar de havo. We bieden een breed pakket aan vakken aan en geven er les op vmbo-t-niveau, maar alle leerlingen krijgen ook havostof aangeboden. Na twee jaar in die vmbo-t/havostroom tekent zich af, wie kan overstappen naar havo 3 en bij wie de vmbo-t-route het beste past.  

Vmbo-t na de brugperiode

In de 3e klas is al een beperkte keuze mogelijk, bijvoorbeeld tussen Frans en Duits. Je kiest een van de vier profielen en vult die aan met vakken die je er zelf bij kiest. In de 4e klas werk je naar het eindexamen toe en maak je een profielwerkstuk. Veel leerlingen kiezen voor een extra vak, om te kunnen overstappen naar de havo.  

Vmbo-t speciaal

Je kunt er ook voor kiezen het vmbo-t tweetalig te doen. Dan kan alleen maar gelijk vanaf de 1e klas. Je krijgt dan extra Engels en ook (soms een deel van de leerstof bij) andere vakken in het Engels. Daarnaast is er een uitgebreid internationaal programma. Na de brugperiode hebben de leerlingen van het tweetalige en het Nederlandstalige vmbo-t samen les voor de niet-Engelse onderdelen.  Ook op het vmbo-t doen we veel aan kunst en cultuur.  In de onderbouw krijg je een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. Daarnaast kun je, net als leerlingen op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten, bv. koor, theater of orkest op vrijdagmiddag. Ook ga je geregeld de school uit voor een bezoek aan een museum of voorstelling.  Je kunt handvaardigheid en muziek zelfs kiezen als eindexamenvak. Je kunt in de 3e klas voor Frans en Engels extra certificaten halen, om te laten zien dat je die taal echt goed hebt geleerd. Bij de samenstelling van je examenpakket valt er veel te kiezen: je kunt rekening houden met je vervolgopleiding, maar natuurlijk ook met je belangstelling en waar je goed in bent. Denk maar aan het examenvak muziek: zo kun je je hobby en je school mooi combineren.  

Wat maakt leren zo leuk op het HWC?

Onze leerlingen aan het woord:

Carolina uit 2e

"Ik heb gekozen voor het HWC omdat ik hier tweetalig onderwijs kan volgen. Het is geen school waar je alleen moet leren uit de boeken, maar een school waar je leert in de praktijk. 


Een favoriet vak heb ik niet echt. Ik vind godsdienst en geschiedenis meestal wel interessant; afhankelijk van de thema’s die we behandelen."

Ian en Eliza uit 3a

“Wij vinden het gymnasium steeds meer een uitdaging worden.”

Boaz uit 1d

"Mijn zus zat al op deze school en ook mijn kerk zit in de school. Daadroor was het voor mij al een beetje bekend terrein en was het HWC een logische keuze. De school voelt knus en fijn aan. Ik vind het 80-minutenrooster ook prettig; op deze manier hoef je minder boeken mee te nemen omdat je minder lesssen hebt op een dag. Je hoeft minder heen en weer te lopen en kan echt de diepte in."