Waar staan we voor?

Het Hermann Wesselink College is bewust een christelijke scholengemeenschap met een inclusieve cultuur. We streven ernaar dat iedereen zich thuis voelt. De school heeft sterke tradities, waar ontmoeting en verbinding een centrale rol spelen. We willen dat, wat de school uniek maakt, behouden en er steeds weer een eigen invulling aan geven. Het protestants-christelijke karakter van de school uit zich in gezamenlijke vieringen, maar bijvoorbeeld ook in het feit dat we leerlingen veel kansen bieden en altijd uitgaan van het gesprek met elkaar.
Pedagogische koers

Onze pedagogische koers is gevat in de volgende uitspraken:

 • Het motto van de school ‘een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’ is leidraad voor het pedagogisch handelen.
 • Elke medewerker in school vervult een pedagogische rol ten aanzien van de leerlingen, is zich bewust van zijn of haar voorbeeldrol en handelt dienovereenkomstig.
 • Het pedagogisch handelen van de medewerkers is professioneel en gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling: we benaderen hen positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, fouten maken mag, we dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen.
 • Het pedagogisch handelen van de medewerker berust op de drie pijlers die de basisbehoeften vormen bij de ontwikkeling van jonge mensen: relatie, autonomie en competentie:
 • We hebben aandacht voor leerlingen (oog en oor) en leerlingen ervaren dat ook; we investeren in een goede, professionele relatie met leerlingen.
 • We geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen; we behandelen hen als individu en respecteren hun eigenheid.
 • We stimuleren leerlingen die kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de samenleving.
 • Elke medewerker werkt aan een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door de noties vertrouwen, toezicht en verantwoordelijkheid.
Onderwijskundige koers

Bij een school waar iedereen gelijk is maar niemand hetzelfde gaan wij ervan uit dat:

 • Iedere leerling kan leren.
 • Iedere leerling talent heeft.

We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, geven hun het vertrouwen dat ze kunnen leren en sporen hen aan hun talenten te ontwikkelen, ieder naar eigen aard en belangstelling. We werken vanuit een herkenbare structuur binnen de lessen. Daarbij willen we leerlingen leren om zelf keuzes te maken. Het vormen van persoonlijkheid bij leerlingen is belangrijk binnen ons onderwijs. Docenten met een eigen gezicht, met passie voor hun vak en betrokkenheid bij hun leerlingen begeleiden die ontwikkeling.

Visie

We leiden leerlingen op tot wereldburgers die zich betrokken voelen bij de wereld om hen heen, zowel dicht bij huis als over de landsgrenzen. Een open houding naar onbekende situaties en een inzet voor een betere wereld horen daarbij. We staan voor krachtig onderwijs waar leerlingen kennis maken met een breed onderwijsaanbod, zich iedere dag uitgedaagd voelen en zich verder ontwikkelen tijdens inspirerende lessen en activiteiten. 

Missie

Het HWC wil een school zijn: 

 • waar leerlingen in een veilige omgeving kennis en vaardigheden verwerven en zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal leren gedragen
 • waar onderwijs, begeleiding en overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers
 • waar inspiratie, waarden en normen onder andere ontleend worden aan de christelijke traditie
Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Ontmoeting
 • Ik ben geïnteresseerd in jou
 • Jij gaat mij aan
Ruimte en Verantwoordelijkheid
 • Ik ontwikkel mijzelf graag
 • Ik wil het verschil maken
Vertrouwen
 • Ik kan omgaan met verandering
Verbondenheid  
 • We doen het samen

Leren met plezier

Het HWC biedt acht opleidingen aan, vier Nederlandstalige en vier tweetalige: vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Wij vinden dat op alle opleidingen het leren van de leerling zelf centraal moet staan. Je leert en ontwikkelt je beter als je zelf iets te zeggen en te kiezen hebt: vandaar dat we je, natuurlijk binnen bepaalde kaders, zelf de regie over je leren geven en veel keuzes aanbieden. Zo kun je extra vakken kiezen, houd je zgn. driehoeksgesprekken en proberen we je zoveel mogelijk verschillende leerervaringen te laten opdoen. We denken dat je daardoor ook met meer plezier leert.

Het onderwijs op het HWC

Op het HWC willen we jou begeleiden in het leren jezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Wat het beste bij je past en wat je echt leuk vindt om te doen, ontdekken de meeste leerlingen gaandeweg. Om je hierin zo goed mogelijk te begeleiden is ons onderwijs gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten.
Competentie
Als je iets nieuws leert in een les of een opdracht doet waarin iets zit wat je nog nooit eerder hebt gedaan, moet je je in staat voelen om je eigen grens op dat moment te verleggen. Leren kan spannend zijn. En als je iets moet doen wat een beetje spannend is, moet je wel het gevoel hebben dat je er klaar voor bent om het te proberen. In een lessituatie betekent dat bijvoorbeeld dat je voldoende kennis hebt en krijgt voor de taak die je moet doen en dat je snapt wat de taak inhoudt.  
Relatie
Leren is een proces van vallen en opstaan, van successen en tegenvallers. Om van fouten te kunnen leren is het heel belangrijk dat je je veilig voelt in de les. Ook moet je je docent vertrouwen. Een goede sfeer in de les, met medeleerlingen en docent, is noodzakelijk om goed te kunnen leren.  

Autonomie
Leren doe je samen maar leren doe je ook alleen. Soms heb je ruimte nodig om dingen op je eigen manier te doen. Als je iets al heel goed kunt, hoef je dat niet nodeloos te oefenen. Als je iets nog niet zo goed kunt heb je ruimte nodig om extra te oefenen. Leerlingen willen daar graag zelf iets over te zeggen hebben, over die ruimte. Die ruimte geven we jullie zoveel mogelijk binnen de grenzen van ons onderwijs.    

Keuzemogelijkheden
In de onderbouw (klas 1 t/m 3) kiezen we voor een brede basis met enkele keuze-elementen, in de bovenbouw (klas 4 en hoger) kennen we al jaren een grote flexibiliteit als het gaat om het realiseren van (soms ongebruikelijke) wensen van leerlingen ten aanzien van hun vakkenpakket. Bepaald niet doorsnee is bijvoorbeeld de mogelijkheid filosofie als examenvak te kiezen op havo en vwo. Bij ons kunst- en cultuurprofiel horen natuurlijk de kunstvakken en muziek als mogelijke eindexamenvakken. Als internationaal georiënteerde school is ook veel van het onderwijs internationaal gekleurd; zo kun je extra taalcertificaten halen. De lessen op het HWC duren 80 minuten: dat geeft voldoende tijd voor gevarieerde opdrachten, uitleg, verdieping, verwerking en zelfwerkzaamheid in de les.