Het mentoraat

Op het HWC is de mentor de spil in de ondersteuning van leerlingen. Elke leerling heeft een mentor. De mentor is aanspreekpunt voor de leerlingen zelf en voor ouders. De mentoren maken deel uit van een onderwijskundig team. Mentoren, teamdocenten en teamleider zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijs én begeleiding van de leerlingen die tot het team behoren. Samen met de mentor en het team is de teamleider verantwoordelijk voor een adequate rapportage naar huis en een goede communicatie met ouders. We streven ernaar ondersteuning een continu proces te laten zijn, waarbij aandacht voor de leerling het sleutelwoord is.

In de onderbouw hebben de mentoren elke week mentortijd met hun klas. De mentoren richten zich op individuele leerlingen maar ook op de groep als geheel. We besteden op het HWC aandacht aan positieve groepsvorming, waarbij we het belang van een goede sfeer in de klas benadrukken. De mentoren zijn alert op het voorkómen en bestrijden van pesten, ook als dat digitaal gebeurt, waarbij moet worden opgemerkt dat deze vorm van pesten veelal buiten school plaatsvindt. Ouders worden dan ook bij de aanpak ingeschakeld. Het schoolbeleid tegen pesten staat beschreven in het pestprotocol. De mentoren van klas 1 en 2 worden geassisteerd door leerlingen uit de bovenbouw, de hulpmentoren.

In de bovenbouw treedt er een verschuiving op in de relatie tussen mentor en ouders. Naarmate de leerling ouder wordt, kan hij/zij steeds meer regie aan. Het is de taak van de mentoren een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden aan hun mentorleerlingen door hen te laten reflecteren op ontwikkelingen en keuzes op het gebied van de studie, de beroeps- en studiekeuze (in samenwerking met de decaan) en de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Driehoeksgesprekken

Tenminste twee keer per jaar vinden in alle klassen de driehoeksgesprekken plaats; dat zijn gesprekken tussen leerling, mentor en ouders. De leerling leidt het gesprek en heeft zelf ook de agenda voor het gesprek opgesteld, daarbij gecoacht door de mentor. Onderzoek heeft uitgewezen dat de schoolloopbaan van leerlingen succesvoller verloopt naarmate ze meer zelf de regie hebben. Dat versterkt hun motivatie. De rol van de mentor is in de eerste plaats deze regie bij de leerlingen zelf te versterken. Dat betekent dat de mentor de leerling aan het denken zet en hem of haar helpt om eigen leervragen te formuleren, die de leerling dan weer zelf aan docenten voorlegt.