Oudercontactgroep voor elk team

Al enkele jaren werken we met een oudercontactgroep voor elk team. De oudercontactgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om met elkaar en met de teamleider een gesprek te voeren over allerlei zaken die voor het onderwijs, de begeleiding en de activiteiten in het team van belang zijn: het is geen medezeggenschapsraad, die op veel punten meepraat en soms ook meebeslist over het schoolbeleid, het is ook geen oudercommissie, die vooral een teamoverstijgende, schoolbrede rol speelt, maar juist een orgaan dat kan dienen als klankbord voor ontwikkelingen in het team van uw kind. Wij horen graag hoe ouders bepaalde zaken ervaren.

Bijeenkomsten

De oudercontactgroepen komen in principe drie keer per jaar bij elkaar. De data zijn opgenomen in de jaaragenda en worden dus voor het hele jaar vastgesteld. Leden van de oudercontactgroepen kunnen zelf ook onderwerpen aandragen.

Deelname

Zou u deel uit willen maken van zo’n oudercontactgroep, dan kunt u zich opgeven bij de teamleider van de afdeling van uw kind. Sommige oudercontactgroepen zijn al mooi compleet, maar een aantal kan nog wel versterking gebruiken. We streven naar een evenwichtige verdeling over de verschillende jaarlagen binnen elke groep. Geregeld doen we in de Nieuwsbrief verslag van de uitkomsten van de gesprekken in de oudercontactgroep.

Verslagen

De verslagen zijn hier terug te lezen:
Verslagen oudercontactgroepen oktober 2023
Verslagen oudercontactgroepen juni 2023
Verslagen oudercontactgroepen november 2022