Begeleiding


 Soms lukt het leren niet zo goed of zit je minder lekker in je vel. Dan geven we je een steuntje in de rug en helpen we je om weer beter te functioneren. De belangrijkste persoon daarbij binnen school is je mentor. Die kan je ook doorverwijzen naar mensen in of buiten school die je bij specifieke problemen kunnen helpen. We willen dat alle leerlingen een fijne schooltijd hebben. Daarom krijg je in de brugklas een folder mee met een overzicht van alle vormen van begeleiding, zodat je weet op welke hulp je kunt rekenen als het tegenzit. Voor je ouders is er het begeleidingsboekje.

een positieve sfeer

We willen niet dat leerlingen op het HWC elkaar pesten en daarom werken we hard aan een positief schoolklimaat en een goede sfeer. En treden we op als er toch gepest wordt. In het pestprotocol lees je daar alles over. We hebben ook afspraken gemaakt over het gebruik van sociale media. Voorkomen is beter dan genezen. Die afspraken staan in het protocol sociale media.

Passend Onderwijs

 Natuurlijk hebben we ook op het HWC Passend Onderwijs en doen we ons best, de lessen en activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op wat jij nodig hebt. In het zgn. pluslokaal geven de begeleiders Passend Onderwijs extra aandacht en ondersteuning aan alle leerlingen die dat nodig hebben. En ook aan docenten die vragen hebben over Passend Onderwijs. In het ondersteuningsprofiel staat beschreven hoe we op het HWC invulling geven aan Passend Onderwijs.

rol van de leerling

Als leerling speel je zelf ook een actieve rol: zo voer je 2x per jaar met je ouders en mentor een zgn. driehoeksgesprek: jij bereidt dat gesprek zelf voor en vertelt wat er goed gaat, wat er beter kan en wat je daarvoor nodig hebt. Zo kunnen je ouders en school je helpen op punten waar je die steun goed kunt gebruiken.  


Begeleiding binnen school

 

  • huiswerkklas (aanvraag extra ondersteuning)
  • ondersteuning rekenen
  • studiebegeleiding
  • trajectvoorziening
  • ondersteuning dyslexie
  • school maatschappelijkwerk
Begeleiding buiten school
-  Sociale vaardigheden
-  GGD Jeugdarts
-  Opvoeden.nl
-  Veilig thuis
-  Sociaal loket gemeente Amstelveen
-  Regioloket Samenwerkingsverband 
   Amstelland & Meerlanden
-  Sociale vaardigheden
-  GGD Jeugdarts
-  Opvoeden.nl