Leerlingprofielen

Binnen de Kernprocedure Amstelland zijn leerlingprofielen opgesteld voor de verschillende opleidingen. Deze geven aan wanneer een leerling met succes een bepaalde opleiding zou moeten kunnen afronden.

profiel van een vmbo-leerling "theoretische leerweg"

 inzet / tempo Heeft behoefte aan coaching bij individueel werk en groepsopdrachten
Kan zelfstandig aan het werk na een instructie van de docent
Werkt goed aan zowel kortdurende als langere opdrachten
 zelfbeeld Kan zelf inschatten of de stof begrepen is
Kan inschatten of hij / zij voldoende geleerd heeft
Kan reflecteren op de eigen prestaties
Is gevoelig voor reacties van klasgenoten
Feiten en gegevens gedoseerd aanbieden draagt bij aan de verwerking
Voelt zichzelf verantwoordelijk voor het leerproces
 interesse Is gemotiveerd om een diploma te halen en is daarbij toekomstgericht
Gedrag en opvattingen van leeftijdgenoten en van idolen zijn belangrijk
 huiswerkattitude Is vlot klaar met huiswerk; gericht op reproductie
Maakt het huiswerk volgens planning
Houdt zich bezig met het overzicht van taken
Kan zich  houden aan regels en afspraken m.b.t. huiswerk, inleverdata en het uitvoeren van een verslag en opdracht
 probleemoplossend vermogen Heeft behoefte aan coaching bij het vinden van de essentie uit een informatiebron en het zien van een verband tussen een concrete situatie en een formule
Kan een instructie begrijpen
Heeft overzicht over een overzichtelijke hoeveelheid feiten en gegevens
 concentratie Concentreert zich als het einddoel van de taak in beeld is
Kan luisteren naar een docent of medeleerling
Werkt door als hij positieve feedback ontvangt van de docent
 zelfstandigheid Kan taakgericht werken
Werkt goed door als de taak concreet en goed gestructureerd is
Kan feedback ontvangen en verwerken
Is in staat om verschillende werkvormen toe te passen, heeft hierbij soms behoefte aan coaching

profiel van een havo-leerling

 inzet en tempo
Gaat aan het werk als de docent daartoe opdracht geeft
Stopt met werken als hij naar eigen inzicht voldoende tijd en aandacht eraan heeft besteed
Als het abstractievermogen zwak is, kan hij succesvol zijn dankzij een flink doorzettingsvermogen

 zelfbeeld Kan reflecteren op eigen prestaties
Kan goed inschatten of de stof begrepen is
 interesse Verdiept zich in maatschappelijke ontwikkelingen als een relatie gelegd kan worden met de eigen leefsfeer
Geïnteresseerd in de lesstof waarvan het praktisch nut duidelijk is
Kiest voor gedrag en opvattingen van een peergroup
Is gericht op reacties van klasgenoten
Kan luisteren naar docent en medeleerlingen
Heeft een goede relatie met de docent nodig
 huiswerkattitude Kiest doelbewust voor wel of niet maken van huiswerk
Is gericht op het begrijpen van huiswerkopdrachten
Is vlot klaar met huiswerkopdrachten
Heeft stimulans nodig om gemotiveerd te worden om te herhalen
Kan een planning maken voor de langere termijn, maar heeft in meerdere of mindere mate coaching nodig bij het realiseren van de planning
Werkt aan zijn huiswerk voor de volgende dag
 probleemoplossend vermogen Moet begeleid worden bij het vormen van abstracte voorstelling uit concrete zaken
Kan hoofd- en bijzaken scheiden in korte zakelijke teksten
Kan zelf conclusies trekken uit eenvoudig, eigen onderzoek
Denkt in praktische toepassingen
Heeft een overzicht over een flinke hoeveelheid feiten en gegevens
Ziet samenhang in enigszins complexe situaties
 concentratie Heeft baat bij een omgeving zonder (veel) omgevingsruis
Concentreert zich goed bij overzichtelijke, goed gestructureerde taken
 zelfstandigheid Kan zich over tegenslagen heen zetten
Kan zelfstandig werken aan een duidelijk gestructureerde taak
Werkt aan zijn huiswerk voor de volgende dag
Werkt met korte termijn planningen
Kan creatieve opdrachten aan
Kan geleerde stof in eenvoudige, nieuwe situaties toepassen
Kan een uitleg / instructie begrijpen als er systematisch wordt uitgelegd
Kan een aantal denkstappen tegelijk nemen
Kan werkzaamheden op korte termijn goed overzien
Heeft behoefte aan afwisseling van opdrachten en werkvormen
Kan gedurende ongeveer 20 minuten geconcentreerd, zelfstandig werken
Kan een planning maken voor de langere termijn, maar heeft in meerdere of mindere mate coaching nodig bij het realiseren van de planning

profiel van een vwo-leerling

 inzet en tempo
Is in staat door te werken
Neemt af en toe het initiatief bij een groepsopdracht
Toont doorzettingsvermogen
 zelfbeeld Heeft een kritische houding
Beoordeelt eigen werk reëel
Kan een reële inschatting geven van het resultaat
Kan goed reflecteren op eigen prestaties
 interesse Geïnteresseerd in veel van de lesstof
Heeft belangstelling voor algemeen maatschappelijke zaken
Toont betrokkenheid bij het lesgebeuren
Heeft uitdaging nodig en is in staat deze uitdaging op te pakken op het gebied van leerinhoud, instructies. Heeft ruimte nodig om zelf te mogen ontdekken.
 huiswerkattitude Besteedt voldoende aandacht aan het huiswerk
Als het huiswerk niet gemaakt is, is dat omdat de stof niet begrepen is
Plant het huiswerk en werkt vooruit
Maakt huiswerk indien hij/zij de noodzaak ervan inziet
Houdt zich aan planning en afspraken
 probleemoplossend vermogen Trekt duidelijk conclusies uit eigen onderzoek
Vormt zich een abstracte voorstelling uit concrete zaken
Kan hoofd- en bijzaken scheiden in een zakelijke tekst
Vindt de essentie uit een informatiebron
Weet toepassingen te bedenken van de theorie
Ziet samenhang in complexe situaties
Heeft overzicht over feiten en gegevens
(H)erkent het probleem
Heeft overzicht over de te nemen stappen
Heeft inzicht in de oplossingen (creatief)
 concentratie Kan zich afsluiten van omgevingsruis en doorwerken aan zijn taak
Kan gedurende langere tijd luisteren naar de uitleg van de docent en de hoofdzaken eruit halen
 zelfstandigheid Heeft behoefte aan het maken van eigen keuzes
Weet zich over tegenslagen heen te zetten. Kan doelgericht werken
Stelt meer algemene vragen
Kan ook open, minder gestructureerde opdrachten aan
Kan samenwerken met klasgenoten en denkt daarbij mee over de taakverdeling
Stelt eisen aan het resultaat
Is in staat een heldere presentatie te geven
Kan een uitleg / instructie snel begrijpen
Heeft overzicht over een aantal denkstappen tegelijkertijd
Voert de opgegeven taak goed en snel uit
Verwerkt commentaar van de docent gemakkelijk
Kan overzichtelijk en beknopt aantekeningen maken
Heeft overzicht over de verschillende taken die hij moet verrichten
Kan efficiënt werken in bibliotheek en op het internet
Houdt zich aan regels en afspraken met betrekking tot huiswerk, inleverdata, uitvoeren van een opdracht
Is in staat geconcentreerd en zelfstandig te werken aan open taken