Het aanmelden voor een van de brugklassen op het HWC gaat volgens de afspraken van de Kernprocedure.
We hebben ruimte voor 11 brugklassen. Voor een evenwichtige verdeling van de opleidingen binnen de school kunnen we, net als voorgaande jaren, maximaal 3 brugklassen (T-)vmbo-t/(T-)havo plaatsen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen gaat er geloot worden volgens onderstaand schema, dat gezamenlijk door de schoolbesturen van Amstelland is opgesteld. Als een omliggende gemeente een bepaalde opleiding niet binnen haar grenzen heeft, worden leerlingen uit die plaats voor dat schooltype tot de 1e ring gerekend.

Instroom hogere leerjaren

Voor de zij-instroom (instroom in hogere leerjaren) zijn regionale afspraken gemaakt. Zie het formulier hieronder voor een nadere toelichting. Voor de doorstroom van vmbo-t naar de havo, en van havo naar vwo, hanteert het HWC de volgende "Adviesprocedure voor de externe instroom"