Verzuim

Regels rond te laat komen, verwijdering en absentie
Leerlingen dienen vòòr het 2e lesuur, om 08.55 uur, in het schoolgebouw te zijn, zodat ze op tijd in de les zijn.

Bij ziekte belt of mailt altijd een van de ouders ’s morgens vroeg (vòòr 09.00 uur; tel. inspreken tussen 07.00 en 08.00) naar school; is er geen ziekmelding, dan geldt de afwezigheid als ongeoorloofd.

Bij terugkeer op school van afwezigheid langer dan een dag neemt de leerling een absentiebriefje mee, ondertekend door een van de ouders.

Bij absenties die van tevoren bekend zijn (doktersbezoek, orthodontist) levert de leerling vòòr de afwezigheid een absentiebriefje in.

Een leerling die te laat in een les verschijnt, moet zich de volgende dag (of uiterlijk binnen vijf schooldagen) vòòr 08.00 uur in de loge melden. Gebeurt dit niet, dan moet de leerling 2 klokuren nablijven (binnen 5 schooldagen).

Een leerling krijgt maximaal 5 schooldagen na terugkeer op school de tijd voor het inleveren van het absentiebriefje in verzuimlokaal. Na die termijn worden geen briefjes meer geaccepteerd en geldt de afwezigheid als ongeoorloofd (= spijbelen).

Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich altijd in verzuimlokaal. Aan het eind van de les dient een gesprek plaats te vinden met de docent. Voor elk verwijderd lesuur blijft de leerling op de dag zelf 2 klokuren na.

In principe blijven leerlingen voor elk gespijbeld lesuur twee klokuren na.

Een leerling krijgt pas toestemming voor het inhalen van (om geldige redenen) gemist werk en herkansen als alle absenties op orde zijn gebracht, d.w.z. als een leerling op tijd briefjes heeft ingeleverd voor afwezigheid door ziekte en de straf voor spijbelen, te laat komen en uit een les verwijderd zijn heeft afgehandeld. Als een leerling geen toestemming krijgt voor het inhalen, wordt het cijfer 1 genoteerd.

Bij ongeoorloofd verzuim (ook te laat!) op drie achtereenvolgende schooldagen, gaat automatisch een melding naar de leerplichtambtenaar. De leerling kan een oproep krijgen voor een gesprek. Ook kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken