De oudercommissie

De oudercommissie is een groep betrokken ouders die zo'n vijf keer per jaar met de schoolleiding de gang van zaken op school bespreekt. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de commissie, van ouders  met een of meer kinderen in onder- en bovenbouw, in tweetalige en Nederlandstalige afdelingen en in vmbo-t, havo en vwo. Afgelopen schooljaar zijn we veel vaker (online) bij elkaar geweest in verband met Corona.

Wat bespreken wij?

Alles wat vanuit het ouderperspectief van belang is, kan worden geagendeerd mits het de gehele school aangaat (niet specifiek een bepaalde afdeling, daarvoor zijn de oudercontactgroepen).   We bespreken bijvoorbeeld het online geven van onderwijs, de communicatie vanuit de schoolleiding naar de ouders, de nieuwbouw, het (brede) gebruik van laptops, de kosten voor schoolmaterialen en schoolreizen, de uitslagen van de (leerling- en ouder)tevredenheid enquêtes, de kwaliteit van het mentoraat, etc. Ook denken we mee over de besteding van de ouderbijdrage.  

Wat doen wij?

Tijdens de Open Huizen (voorlichting voor nieuwe leerlingen en hun ouders) zijn we aanwezig om vanuit ouderperspectief informatie te geven over het reilen en zeilen van het HWC. Ook bieden we de leerlingen bij de diploma-uitreikingen een cadeautje aan en zijn we op school aanwezig op andere belangrijke momenten in het jaar.   Elk jaar organiseren we een ouderavond over een thema dat veel ouders van pubers aanspreekt. Afgelopen voorjaar (2020) is de ouderavond niet doorgegaan in verband met de Corona situatie. Het is uiteraard de vraag of dat in het voorjaar van 2021 wel kan.  

Meedenken?

Mocht u een vraag of suggestie hebben voor de oudercommissie, dan bent u van harte uitgenodigd een mailtje te sturen aan een van de leden van de commissie. Deze wordt dan besproken op de eerstvolgende vergadering.

Contact

Mocht u iets te melden hebben aan de oudercommissie, dan treft u hieronder een overzicht aan van de namen en mailadressen. Uiteraard zijn de mentor en eventueel teamleider (of schoolleiding) het eerste aanspreekpunt bij problemen, maar wellicht hebt u een idee voor een ouderavond, of een suggestie die interessant is voor ouders. De oudercommissie doet er graag haar voordeel mee. Als u meer wilt weten over de oudercommissie dan kunt u een van de voorzitters mailen: Pieter Maas Geesteranus (of bellen 06- 34264081) of Hetty Vrede (06-18858416). 
 

OC–leden HWC schooljaar 2021-2022

Voorzitter Pieter Maas Geesteranus  (kind in: vwo 5), pietermg@xs4all.nl, T: 06 – 34 26 40 81                         
Voorzitter Hetty Vrede (kinderen in: Tvmbo-t 2 en havo  4), g.evers@casema.nl of hetty.vrede@klm4u.com, T: 06 – 18 85 84 16
Secretaris Wies Schueler (twee kinderen in: havo 5), w.schueler@kpnplanet.nl  
Penningmeester Nathalie Lindeboom (kind in: havo 4), nlindeboom@versatel.nl  
Lid Liesbeth Osterop (kind in: Tvwo 4), liesbethosterop@hetnet.nl  
Lid Jacobine van den Hoek (kind in Tvmbo-t 2), jacobine_hoek@hotmail.com 
Lid Edwin Hortensius (kinderen in Tvmbo-t 4 en Tvwo 2), edwinhortensius@gmail.com
Lid Yvette de Mes (kind in Tvwo 2), Ydemes@hotmail.com
Lid Stephanie Furum (kind in Tvmbo/havo 1), stephaniefurum@hotmail.com
Lid Aldo Lodder (kind in vwo 1), aldolod@hotmail.com
Lid Tim Schenk (kind in vwo 1), timschenk3@gmail.com
Lid Marnix Griffioen (kind in havo 1), marnixgriffioen@gmail.comNamens de schoolleiding is Hilde van Stelten contactpersoon voor de OC (stl@hethwc.nl).