Schoolleiding en Teams

In de schoolgids op Pag. 10 staat de samenstelling van de schoolleiding en teams te lezen.


Mentoren

Elk onderwijskundig team heeft een aantal mentoren. Zij dragen samen met de teamleider de eerste zorg voor de leerlingbegeleiding. Vaak vindt het mentoraat in duo’s plaats, waarbij de mentoren elkaar aanvullen en versterken. Als de situatie daar om vraagt staan gespecialiseerde leerlingbegeleiders hen daarbij terzijde. Twee keer per jaar organiseren we driehoeksgesprekken (leerling-mentor-ouders), waarbij de leerling het gesprek voorbereidt en leidt.

Het Onderwijs Ondersteunend Personeel

Het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) heeft als taak de schoolorganisatie zo goed mogelijk te ondersteunen, op administratief en technisch gebied, maar ook wat het beheer van de school en de mediatheek betreft.

Conciërges

De conciërges zijn niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Leerlingen kunnen ook een beroep op hen doen voor EHBO, zoekgeraakte spullen en voor, bijvoorbeeld, plakspullen bij een lekke band. Zij zijn aanwezig van 8.00 tot 16.30 uur. De school kent ook een pedagogische conciërge: zij heeft contact met leerlingen en ouders over absenties en is de eerste aanspreekpersoon als een leerling zich niet lekker voelt of uit de les gestuurd wordt. Zij is tevens verzuimcoördinator.

Onderwijsassistenten

Wij beschikken over technische onderwijsassistenten (TOA’s) die assisteren bij de vakken biologie, natuur-en scheikunde; ze bereiden bijvoorbeeld demonstraties en practica voor. Daarnaast zijn er onderwijsassistenten voor toezicht op de leerpleinen en het opvangen van lessen. Verder zijn er onderwijsassistenten actief bij technologie en informatica, tekenen en handvaardigheid