De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

04.07 Absentie, ziekte en te laat komen

In de dagelijkse schoolpraktijk hebben we natuurlijk ook te maken met tijdelijke afwezigheid van leerlingen. Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan, verwachten wij van thuis om 8.00 uur een telefoontje naar 020-6459751 (tussen 7.00 en 8.00 uur kan de voicemail worden ingesproken) of een mail naar verzuim@hethwc.nl. Ook kan de melding worden gedaan in het ouderportaal van Magister. U gaat daarvoor naar ‘afwezigheid’, u vult de datum van de absentie in en bij ‘bijzonderheid’ wat de reden van de ziekmelding is. Daarna klikt u op de knop ‘melden’. Uw zoon of dochter is dan ziekgemeld in Magister. U ziet deze ziekmelding vervolgens terug onder ‘afwezigheid’. Deze ziekmelding kunt u niet zelf verwijderen, daarvoor dient u contact op te nemen met school.
In het kader van het terugdringen van het verzuim vragen we altijd naar de achtergrond van de ziekmelding. Bij het begin van het hervatte lesbezoek levert de leerling een brief met de bevestiging van de absentie in.
In geval van een repetitie/toets geldt dat een correcte ziekmelding leidend is voor het recht op inhalen van de repetitie/toets. Wordt een leerling ziek in een toetsweek dan dient de ouder de leerling elke dag dat deze ziek is opnieuw ziek te melden.

Dokters- en tandartsbezoek moeten in principe buiten schooltijd plaatsvinden. Als dit echt niet lukt, dan moet er - vooraf - een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de verzuimcoördinator. Wij geven in principe geen toestemming als het gewenste verlof samenvalt met een repetitie of toets.

Bij ongeoorloofd verzuim en veelvuldig te laat komen schakelen wij de leerplichtambtenaar in. Deze kan proces-verbaal opmaken. We betrekken de leerplichtambtenaar ook bij frequente ziektemelding. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de jeugdarts. Ook bij leerlingen van 18 jaar en ouder hebben wij bij geoorloofd verzuim graag het fiat van de ouders.

Een goede samenwerking tussen school en thuis is voorwaarde voor een effectieve benadering van ongeoorloofd verzuim en te laat komen; daarom zullen wij op gezette tijden bericht naar huis sturen over absentie en te laat komen in de hoop dat we samen invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van leerlingen. Ook verwachten wij dat ouders gebruik maken van de mogelijkheid via Magister de informatie over de afwezigheid van hun kind te raadplegen.

Voor een precies overzicht van deze regeling en andere regels die in de school gelden verwijzen we naar het regelboekje dat we hebben opgenomen in bijlage 5.
Deel dit bericht