De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

Bijlage 5.09 R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol

In dit protocol zijn de afspraken opgenomen, die op het Hermann Wesselink College gelden ten aanzien van roken en het gebruik van alcohol en drugs. We willen graag dat alle leerlingen zich aan deze afspraken houden, omdat we ervan overtuigd zijn, dat dit niet alleen een verantwoord gebruik van genotmiddelen bevordert, maar ook een noodzakelijke scheiding tussen dit gebruik en de leeractiviteiten op onze school, waarvoor immers een heldere geest vereist is.

Roken

  • Vanaf 1 januari 2020 zijn we een compleet rookvrije school.
  • Voor schoolfeesten, reizen en excursies geldt een algemeen rookverbod voor alle leerlingen tijdens het programma.

Alcohol

  • Het gebruik of het in bezit hebben van alcohol in en in de omgeving van de school en tijdens activiteiten die, onder verantwoordelijkheid van school, buiten het schoolgebouw plaatshebben, is niet toegestaan.
  • Op grond van de wet gelden de volgende regels:
    • De schoolfeesten zijn alcoholvrij.
    • Tijdens het 100-dagenfeest en bij de diploma-uitreiking wordt geen alcohol geschonken.
    • Ook reizen en excursies zijn alcoholvrij.

Drugs

Het in bezit hebben en/of gebruiken van drugs in of in de directe omgeving van de school en tijdens activiteiten die, onder verantwoordelijkheid van school, buiten het schoolgebouw plaatshebben, is niet toegestaan. 

Wanneer iemand betrapt wordt op het overtreden van de regels van dit protocol, volgt actie van de school: de teamleider heeft altijd een gesprek met de betreffende leerling(en), neemt in principe contact op met de ouders en kan besluiten tot een bepaalde straf. Als de leerling zich hierbij onrechtvaardig behandeld voelt, kan hij of zij een beroep doen op de mentor.

 

Deel dit bericht